CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Základná charakteristika vláknitých prachov

Vláknité prachy sú prirodzene sa vyskytujúce minerály, alebo umelo vyrobené vlákna mikroskopických rozmerov. Hlavným zástupcom prírodných vláknitých minerálov sú  azbesty najmä chryzotil a krocidolit. Z umelo vyrobených sa najviac používajú čadičové a sklené vlákna. Priemyselne sa využívajú pre svoje fyzikálne vlastnosti ako je pevnosť v ťahu, ohybnosť, ohňovzdornosť a vysoká tepelná izolácia.