CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Požiarna odolnosť celulózových a minerálnych izolácií (porovnanie)

Stavebný materiál sa delí do viacerých tried podľa správania sa v prípade požiaru.
Stupeň horľavosti stavebných materiálov

A - nehorľavý,
B - neľahko horľavý,
C - horľavý (C1 - ťažko horľavý, C2 - normálne horľavý, C3 - ľahko horľavý)

Požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie znamená jej schopnosť odolávať účinkom požiaru bez porušenia funkcie. Vyjadruje časový interval od začiatku požiaru (v skúšobnej peci pri skúmaní jej vlastností) až po dosiahnutie niektorého z medzných stavov. Medzným stavom je prekročenie medznej teploty na neohrievanom povrchu, strata nosnosti, stability a strata celistvosti prejavujúca sa trhlinami a otvormi.
Podľa požiarnej odolnosti sa stavebné materiály zaraďujú do nasledovnej stupnice:

15, 30, 45, 60, 90, 120 a 181 minút

Niektoré stavebné konštrukcie sú požiarne odolné, hoci sú horľavé (napr. drevené), ďalšie môžu mať nízku požiarnu odolnosť, hoci sú nehorľavé (oceľové konštrukcie). Preto pri hodnotení stavebných konštrukcií z protipožiarneho hľadiska sa používa hodnotenie, ktoré zohľadňuje vplyv materiálu konštrukcie na stabilitu konštrukcie a intenzitu požiaru.
Podľa stupňa horľavosti jednotlivých stavebných materiálov a ich vplyvu na odolnosť konštrukcie rozoznávame:

D1 - konštrukcie, ktoré v požadovanom čase požiarnej odolnosti nezačnú horieť a uvoľňovať teplo. Ak sa použijú horľavé materiály, musia byť úplne obalené nehorľavými,
D2 - konštrukcie, ktoré v požadovanom čase požiarnej odolnosti nezačnú horieť a uvoľňovať teplo. Môžu obsahovať horľavé materiály, sú však úplne uzavreté vo vnútri konštrukcie nehorľavými alebo neľahko horľavými materiálmi,
D3 - konštrukcie, ktoré v požadovanom čase požiarnej odolnosti zvyšujú intenzitu požiaru. Ide o konštrukcie z horľavých materiálov, alebo takých, ktoré nespĺňajú požiadavky D1 a D2,    Podľa typu budovy a prevedenia možno dosiahnuť v prípade jednotlivých stavebných častí rozličné stupne požiarnej bezpečnosti označované číslicami I. - VII. a charakterizované požiarnou odolnosťou a druhom konštrukcie - napr. 30/D1, 15/D3 (15 min. požiarnej odolnosti, konštrukcia D3).

Príklad: obvodové steny samostatného rodinného domu musia minimálne zabrániť horeniu (trieda požiarneho odporu 60/D1). Túto hodnotu dosiahnete už pri použití omietnutých dutých tehál s hrúbkou 6,5 cm, alebo pri dutých tehlách s adekvátnou hrúbkou a 4 cm hrubým dreveným debnením s dvojitou perodrážkou.
Dôležitý je požiarny uzáver v oblasti povaly, ako aj správne protipožiarne vybavenie kotolne v závislosti od paliva.
Príklad: strešné konštrukcie v rodinnom dome s využívaným podkrovím nemusia zodpovedať požiarnej odolnosti D1, postačí aj 30/D2. Táto hodnota sa dosiahne napr. debnením s minimálnou hrúbkou 4 cm s dvojitou perodrážkou, sadrokartónovými protipožiarnymi platňami, vláknitými sadrokartónovými platňami na debnení s hrúbkou 2,5 cm, alebo ľahkými stavebnými drevovláknitými platňami (2,5 cm s dvojvrstvovou omietkou 1,5 cm).
Ak je priestor povaly pod dreveným krovom nevyužívaný, drevený krov môže byť typu D3.

Čerpané z: http://www.e-filip.sk/default.aspx?contentID=1462