CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Sklená vata

Výrobky z minerálnej vlny výrazne prispievajú k zvyšovaniu požiarnej odolnosti objektov. Požiarna odolnosť v minútach (napr. priečky či obvodové steny) sa hodnotia vždy ako odolnosť celej skladby (nosné časti, izolácie, opláštenie vrátane kotviacich prvkov apod.), nikdy nemožno hodnotiť samostatnú izolačnú dosku či iný jednotlivý prvok danej skladby. Dosky či role samotné sú podľa platných predpisov hodnotené tzv. reakcie na oheň. Reakcie na oheň je odozva výrobkov na oheň, ktorému je za daných podmienok vystavený. Je to výsledok celého súboru skúšok. Všetky výrobky z minerálnej vlny ORSIL alebo ISOVER sú podľa platných noriem požiarnej klasifikácie výrobkov STN 73 0862 zaradené do skupiny B (neľahko horľavé) a podľa harmonizovanej STN EN 13501-1 potom do triedy reakcie na oheň do triedy A1 (A2).

Čerpané z: http://www.isover.sk/?tepelne_zvukove_a_protipoziarne_izolacie=poziarna_ochrana&isover=53